Resort Mielenko – luksusowe domy na wynajem

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Resort Mielenko prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych.
 2. Klienci Resort Mielenko korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów Resort Mielenko zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Opłaty za zakwaterowanie w Resort Mielenko określa „Cennik usług obiektu” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 6. Klienci Resort Mielenko zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 8. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
 9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 10. Klient obiektu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom obiektu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.
 11. W Resorcie Mielenko zwierzęta są mile widziane. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem Resort Mielenko.
 12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 13. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
 14. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 17. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i apartamentu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.
 18. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
 19. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 20. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych , zakładowych , kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
 21. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami obiektu) w pokojach bez zgody kierownictwa
  • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • palenie tytoniu na terenie obiektu
 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
  • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Resortu Mielenko bez zwrotów kosztów.
  • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
  • Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
  • Na życzenie Gości wystawiamy faktury VAT.
  • Regulamin Resort Mielenko podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.resortmielenko.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.